SoMa (Soundmachine) mit rotem Ring

September 27, 2022, by

112 cm